Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı:

Madde 1- Derneğin adı "İzmir Aşçılar Derneği'' dir

Derneğin Merkezi:

Madde 2- Derneğin merkezi İzmir'dir.

Adresi:Asilhan  No.7. Kat 2  D. 203 Konak İzmir ( Konak Ptt yanı )

DERNEĞİN AMACl, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ŞEKİLLERİ

Derneğin Amacı:

Madde3- Türk mutfağını araştırmak, Türk mutfak kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak, mutfak sanatı alanında eğitim verme ve düzenlenen organizasyonlara katkıda bulunmak, Aşçılar arasındaki mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak, Türkiye çapında oluşacak bir aşçılar federasyonuna katkıda bulunmak ve organizasyonu yapmak, yurt dışında Türk mutfağını tanıtacak etkinlikler düzenlemek veya düzenlenen etkinliklerde görev almak, gastronomi sektöründeki diğer derneklerle iletişim kurmak ve birlikte organizasyonlar yapmak, Gastronomi sektörüne yönelik dergi, kitap ve bülten yayınlamak, aşçılık mesleğinin gelişimine katkıda bulunacak yarışmalar düzenlemek, Türk gıda sektörüne ilişkin anketler ve araştırmalar yaparak bunları sektör temsilcilerinin bilgisine sunmak, görsel ve işitsel eğitim materyalleri hazırlamak ve bunları dağıtmak, üyelerin ihtiyaç hissettiği alanlarda eğitim organizasyonları düzenlemek, Aşçılıkla ilgili festivaller ve sergilerde düzenlemek, yarışmalar ve tanıtım organizasyonları düzenlemek, yurt dışında Türk mutfağını ve öğretici etkinlikleri düzenlemek.

DERNEK KURUCULARI

Madde 4A-

 

 

 

 

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Yeri

Tarihi

Mesleği

Tabiyeti

Yerleşim Yeri

Rahmi Yılmaz

Recai

Mengen

1964

AŞÇI

T.C.

İZMİR

Hüseyin Yılmaz

Halil

Mengen

1967

AŞÇI

T.C.

İZMİR

Muzaffer Demirci

Murat

Mengen

1971

AŞÇI

T.C.

İZMİR

Ahmet Avcı

Mehmet

Kırcaali

1974

AŞÇI

T.C.

İZMİR

Uğur Çelik

Sabri

Gerede

1971

AŞÇI

T.C.

İZMİR

Hüseyin Özer

Halit

Divriği

1977

AŞÇI

T.C.

İZMİR

Şamil Akşit

Oğuzhan

Çaydoğan

1974

AŞÇI

T.C.

İZMİR

Nejdet Polat

Yusuf

Göle

1965

AŞÇI

T.C.

İZMİR

Halil Barış

Hüseyin Rasim

Sakarya

1975

AŞÇI

T.C.

İZMİR


 

Madde 4B- Dernek 3. Madde' de belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için;

a) Mutfağımızın ve genel olarak yiyecek- içecek ile ilgili bilimsel araştırmalar yapar. Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kurumlara teşvik eder ve destekler.

b) Dokümantasyon merkezi ve databank oluşturur.

c) Bu konuyla ilgili her türlü süreli, süresiz, görsel yayın yapar ve yaptırır.

d) Amacına uygun olarak eğitim programları hazırlar uygular. Bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kişileri destekler.

e) Yurt içinde ve yurt dışında seminer, konferans, yarışma, sergi ve benzeri etkinlikler düzenler. Düzenlenen etkinliklere iştirak eder.

f) Faaliyet alanına giren konularda kamu ve özel kurumlara danışmanlık verir.

g) Faaliyet doğrultusunda irtibat bürosu, lokal, eğitim merkezi, deneme ve eğitim mutfağı açabilir, menkul ve gayrimenkul kiralayabilir ve satın alabilir. Bu menkul ve gayri menkulleri satabilir, kiraya verebilir, işletmeye verebilir.

DERNEK ÜYELİĞİ

Üye Olma Hakkı

Madde 5- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Türk Mutfağı ile gerek fiilen uğraşan ve gerekse tüzüğün “Amaç” maddesinde sayılan çalışmaları yapmış ve yapmakta olanlar, 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilirler.

Türk vatandaşı olmayanlar, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahipseler üye alınabilirler.

Onursal üyelik için ikamet aranmaz.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadırlar.

Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılırYeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma:

Madde 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 2. Verilen görevden sürekli kaçınmak,

 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 6. Genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez. 

Üyelik Hakları:

Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır.

GENEL KURUL

Kuruluş Şekli:

Madde 9- Derneğin Genel Kurulu aidatım ödemiş olanlardan oluşur.

Toplama Zamanı:

Madde 10- Genel Kurul her iki yılda bir olağan olarak Ocak ayında toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli görüldüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa; Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerinin birinin başvurusu üzerine, o yerin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü:

Madde 11- Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden listeyi hazırlamasından sonra Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi o yerde yayınlanan bir gazete, elektronik posta veya bir yazıyla üyelere duyurulur ve ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile günü ikinci günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyeler duyurulur. İş bu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı, ikinci fıkra esaslarına göre o yerin büyük Mülki Amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 

Toplantı Yeri:

Madde 12- Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.
 

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 13- Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 

Toplantının Yapılış Usulü:

Madde 14- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter Sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutarak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 

Toplantıda Görüşülecek Konular:

Madde 15- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri:

Madde 16- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların kiralanması, satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

 6. Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması,

 7. Derneğin uluslararası faaliyette üye olarak katılması veya ayrılması,

 8. Derneğin feshedilmesi,

 9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen öbür görevlerin yerine getirilmesi.

   

Oy Kullanma ve Karar Alma Usulleri ve Şekilleri

Madde 17- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantı veya Çağrısız Alınan Kararlar,

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararları geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Yönetim Kurulunun Kuruluş Şekli, Görevleri ve Yetkileri;

Madde 13- Yönetim Kurulu dokuz asil ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirirler.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek;

 2. Dernek şubelerinin açılmasını karşılaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek;

 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak;

 4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunların on gün içinde mahalin en büyük mülki amirliğine bildirmek;

 5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği öbür işleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak Başkanı, Başkan Yardımcılarını, Sekreterlerini ve Saymanı belirler, Yönetim Kurulu en az ayda bir kez, dernek ikametgahında önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy, çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulu'nun Yedek üyelerle Tamamlanması:

Madde 19- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması halinde o yerin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul toplamakla görevlendirilir.

Denetleme Kurulu

Madde 20- Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre, altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Başka Organlar:

Madde 21- Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak, bu organlar Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev, yetki sorumlulukları devredilemez.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi